POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowy Sztynort Sp. z o. o., Sztynort 11, 11-600 Węgorzewo, tel., NIP: 8451993616, REGON: 382944386, KRS: 0000777802
 2. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator zapewnia ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenia w procesie przetwarzania danych osobowych.
 3. W sprawie Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: – wysyłając e-mail na adres: [email protected] – telefonicznie pod numerem: +48 663 427 782 – wysyłając pisemny wniosek na adres: Nowy Sztynort Sp. z o. o., Sztynort 11, 11-600 Węgorzewo
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy); – art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania obowiązku prawnego); w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu wykonania umowy. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; – inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania przez Państwa wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia umowy lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług prawnych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w określonych celów, a po tym czasie nie dłużej niż przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo uprawnienie do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, natomiast bez podania przyczyny jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystane są do celów marketingu bezpośredniego.
 10. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została wyrażona. Od tego momentu Państwa dane nie będą przeze mnie przetwarzane. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.